על מנת לקבל סיוע במימון מכשירי שיקום וניידות ממשרד הבריאות עליכם לדעת מס' דברים:

מי זכאי לסיוע?

  • תושביי מדינת ישראל החיים בארץ ובעליי נכות קבועה, זכאים למכשירי השיקום והניידות המוגדרים בתוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, ושאינם זכאים לשירותי בריאות מכוח חוק אחר.
  • תושבים עם נכות קבועה אשר מאושפזים במוסדות סיעודיים, בתי חולים ומוסדות של משרד הרווחה הינם זכאים למכשירי הליכה ותותבת גפיים בלבד (הניתנים באמצעות מכון לואיס) וכן למערכות תקשורת תומכת וחלופית.
  • ניצולי שואה אשר לא הוכרו ככאלה במשרד האוצר.

אינם זכאים לסיוע

  • תושבים שאינם עם נכות קבועה ושאינם זקוקים למכשירים לשארית חייהם.
  • תושבים הזכאים לשירותי בריאות מגורמים שונים: נכי צה"ל ומשרד הביטחון, נפגעי פעולות איבה, נפגעי תאונות עבודה, ונפגעי פעולות הנאצים (שימו לב: ניצולי שואה שלא הוכרו ככאלה יהיו זכאים לקבל מימון ממשרד הבריאות).
  • נכים השוהים במוסדות שבאחריות משרד הרווחה.
  • נפגעי תאונות דרכים: נפגעי תאונות דרכים מבוטחים לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

תהליך הגשת בקשה וקבלה של מכשירי שיקום וניידות

1. פניה לקופות החולים או מסגרות חינוך מיוחד בבקשה לאישור השתתפות ברכישת מכשירי שיקום וניידות

 
מכשירי ניידות

תחילה יש לפנות לרופא המשפחה בקופת החולים, רופא המשפחה או אחות המרפאה ימלאו טופס רפואי תפקודי, לאחר מכן יעבירו את הפניה לפיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק (מטפל בעל תעודת הרשאה להמלצה עבור משרד הבריאות) וזאת לצורך מתן המלצה להשתתפות במימון מכשיר שיקום וניידות. התושב זכאי לקבל העתק של המסמכים המועברים ללשכת הבריאות, ורשאי להעבירם בעצמו, לפי בחירתו.
(ילדים במסגרות לחינוך מיוחד יכולים לפנות באמצעות המסגרת החינוכית).
 
מכשירי שיקום
בפניות למכשירי שיקום יש לפנות לרופא הרלוונטי בקופת החולים לצורך קבלת המלצה.
יש לצרף מסמכים (ניתן להוציא מאתר משרד הבריאות).
 
יש לקחת בחשבון כי המלצת הגורם המקצועי בקופת החולים אינה מהווה בהכרח אישור זכאות. ההחלטה הסופית על אישור המכשיר מתקבלת על ידי משרד הבריאות.
 

2. הגשת הבקשה ללשכת הבריאות

הגשת הבקשה בצירוף המסמכים הנדרשים (ניתן להוציא מאתר משרד הבריאות), ללשכת הבריאות באזור מגוריו של המבקש – לרכזת המכשירים במחלקה למחלות ממושכות ושיקום ויכולה להיעשות על ידי קופות החולים או על ידי התושב או אדם אחר מטעמו.
 
במקרים שבהם מתאפשרת רכישה עצמית (תותבות שד, עדשות מגע לילדים) יש להגיש גם חשבונית וקבלה מקוריות ולכן יש להגיש את המסמכים אישית או בדואר בלבד.
 
לתשומת לבכם: פניות של תושבים מעל גיל 70 בנושא מכשירי ניידות בלבד ניתן להעביר ישירות לכתובת הדוא"ל:  shikum_natali@moh.gov.il או לפקס שמספרו:03-9135864. פניות אלה מטופלות על ידי משרד הבריאות באמצעות חברה חיצונית – חברת נטלי.
 

3. דיון והחלטה בוועדה

וועדה מקומית או אזורית תדון בבקשות על סמך המסמכים שהוגשו (בהתאם לסוג המכשיר), ותקבל החלטה ביחס לכל בקשה.
רכזת המכשירים בלשכת הבריאות תודיע במכתב למבקש על החלטת הוועדה ונימוקיה (אישור הבקשה או דחייתה) ותפרט הנחיות להמשך התהליך, אם נדרש.
 

4. ערר וקבילות

ניתן לערער על החלטות הוועדה באמצעות המחלקה למחלות ממושכות בלשכת הבריאות, כמפורט במידע על התהליך לגבי כל מכשיר ומכשיר. בנוסף, ניתן לפנות בנושא החלטה על מכשירי שיקום וניידות גם לנציבות הקבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי או לבית הדין לעבודה.
 

5. לאחר קבלת אישור לסיוע

  1. ברגע קבלת האישור ממשרד הבריאות יופנה התושב לקבלת המכשיר על פי הנחיות שיינתנו בכתב.
  2. האישור תקף למשך חצי שנה מיום הוצאתו בלבד. לאחר תקופה זו, במידה שלא מומש האישור, יש להגיש בקשה חדשה.
  3. מכשירי ניידות שמשרד הבריאות המשתתף במימונם, הינם רכוש משרד הבריאות ויש להשיבם בתום השימוש.